04 Letáky vydávané Lesní ochrannou službou (LOS) - informace o škůdcích a obraně proti nim

04 Letáky vydávané Lesní ochrannou službou (LOS) - informace o škůdcích a obraně proti nim

"Lesní ochranná služba" (LOS) byla zřízena v roce 1995 jako organizační složka útvaru ochrany lesa. Hlavním důvodem vzniku LOS byly změny vlastnických a uživatelských vztahů v lesním hospodářství Česka v průběhu první poloviny 90. let 20. století a jejich dopady na ochranu lesa. Hlavním posláním LOS je zabezpečení poradenské a expertní činnosti na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty hospodařící v lesích, bez ohledu na vlastnická a uživatelská práva.

 • LOS zajišťuje poradenskou, expertní a školicí činnost v oboru pro všechny vlastníky a správce lesa
 • sleduje a eviduje výskyt škodlivých, zejména biotických činitelů a škody jimi způsobené na celém území republiky
 • zpracovává roční přehled výskytu těchto činitelů a jeho prognózu na další sezónu (viz také Zpravodaj ochrany lesa, Suppl.)
 • vydávání metodických pokynů pro jednotlivé škůdce a dalších materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa

Poradenská služba je poskytována bezplatně pro všechny uživatele lesa, s možnou výjimkou u rozsáhlých akcí.

V rámci pověření vydává jako přílohy časopisu Lesnická práce letáky, které se zaobírají škodlivými organismy. K dispozici je (seřazeno chronologicky):

 • Lykozroutsmrkovy-2000.pdf (461,1 kB) Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) - Lesnický význam a rozšíření, Popis vývojových stádií a požerku, Způsob života,Přirození nepřátelé, Kontrola, Symptomy poškození, Ochrana, Celkem 8 stran A4, doplněno obrázky.
  Ostatní letáky jsou v obdobném nebo menším rozsahu (zpravidla 1 přeložený list A3 , takže jsou k dispozici 4 stránky ve formátu A4) s podobným členěním.
 • Lykozroutseversky-2001.pdf (266,9 kB) Lýkožrout severský (Ips duplicatus Sahlberg)
 • Chrousti-2002.pdf (273,5 kB) Chrousti z rodu Melolontha F. Jedná se o dva druhy: chrousta obecného (Melolontha melolontha L.) a chrousta maďalového (Melolontha hippocastani Fab.) Škodí dospělec ale zejména ponravy žijící v půdě, ničící kořínky i odrostlých sazenic, někdy až desetiletých. Hlavní škůdce v lesních školkách a výsadbách.
 • Lykozroutleskly-(1997)2003.pdf (191,5 kB) Lýkožrout lesklý (Pityogenes chalcographus L.), podkorní škůdce v mladších porostech, zejména smrk, ale i modřín, borovice, vejmutovky, kleče bez ohledu na nadmořskou výšku.
 • Kurovcijehlicnany-2004.pdf (338 kB) kůrovci na jehličnanech je souborné pojednání o kontrole a ochraně před hlavními kůrovci na smrku a na borovici. Velmi užitečné pojednání.
 • korovnice.pdf (279,1 kB) pojednání o hmyzí čeledi korovnic (mšicích), škodících na nejrůznějších lesních dřevinách.
 • Korovnicesmrk-2005.pdf (530,6 kB) Korovnice rodu Sacchiphantes a Adelges na smrku. Korovnice jsou jednou z čeledí mšic, škodí sáním na pupenech smrku následkem čehož vznikají tzv. hálky a dochází k deformacím, zakrňování nebo nevyrašení a odumírání výhonů, snižování přírůstu a deformaci celé koruny.
 • Lykohubmatny-2005.pdf (422,3 kB) Lýkohub matný (Polygraphus poligraphus L.), jeden z čeledi kůrovcovitých, škodí na smrku, méně často na borovici.
 • Ploskohrbetkybor-2005.pdf (491,9 kB) Ploskohřbetky rodu Acantholyda na borovici. Blanokřídlý hmyz, jehož larvy ožírají jehlice borovic. Typický kalamitní škůdce.
 • Padanisemenacku-2005.pdf (428 kB) Padání a kořenové hniloby semenáčků. Padání semenáčků je souborné označení pro houbové choroby semenáčků, které působí změknutí a ztrátu pevnosti kořenového krčku semenáčků, ten se ohýbá a láme, "padá" na zem a odumírá. Významný škůdce ve školkařských provozech a v nových výsadbách.
 • padlí_dubové.pdf (325,7 kB) Padlí dubové (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) je jedním z důležitých houbových patogenů na dubu a částečně na buku. Vyskytuje se zejména na semenáčcích, ale i dospělých stromech, kde poškozuje nové výhony.
 • Smolaci-2005.pdf (431,4 kB) Smoláci rodu Pissodes při přemnožení škodí ve všech vývojových stádiích. Larvy se živí lýkem, dospělci ožírají kůru stromů.
 • Vaclavkasmrkova-2005.pdf (591,3 kB) Václavka smrková (Armillaria ostoyae Herink) je z 7 druhů václavek vyskytujících se na našem území ta nejrozšířenější a nejškodlivější. Houbová choroba napadá a šíří se kořenovými systémy dřevin všech věkových tříd, prorůstá až do kmene, kde dochází ke strávení ligninu i celulózy a vytváření dutiny. Stromy živoří, časem ztrácí stabilitu a lámou se nebo vyvrací.