02 Zákon č. 289/1995 Sb, o lesích a o změně a doplnění nekterých zákonů (lesní zákon) a související předpisy

Zákony

zak_289-1995.pdf (177,3 kB) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)

 

zak_149-2003.pdf (129,5 kB) zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů.

 

zak_449-2001.pdf (192,5 kB) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 

zak_114-1992.pdf (290 kB) zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 

zak_282-1991.pdf (29,9 kB) zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

 

Vyhlášky

 sb25-96.pdf (279,1 kB) částka 25 z roku 1996 obsahující následující vyhlášky MZE:

  • č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
  • č. 78/1996 Sb. o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
  • č. 79/1996 Sb. o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy  lesů a jejich označení

 

sb26-96.pdf (120,4 kB) částka 26 z roku 1996 obsahující následující vyhlášky MZE:

  • č. 80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
  • č. 81/1996 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 55/1999 uvedenou dále. NEPLATÍ.

 

vyhl_83-1996.pdf (141,2 kB)  vyhláška MZE č 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

 

vyhl_84-1996.pdf (107,4 kB) vyhláška MZE č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Rozebírá způsob vytváření a obsah LHP a LHO.

 

vyhl_100-1996.pdf (25,9 kB) vyhláška MZE č. 100/1996 Sb. kterou se stanová náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

 

vyhl_101_1996.pdf (205 kB) vyhláška MZE č. 101/1996 Sb.  kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže  (změněna vyhláškou 236/200 Sb.). Ve vyhlášce jsou vyjmenování kalamitní škůdci (bekyně mniška, lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, klikoroh borový, obaleč modřínový a ploskohřbetky). V příloze je taxativně stanoveno, jakým způsobem musí být monitorováni, likvidováni a vykazováni.

 

vyhl_324-2003.pdf (20,1 kB)  vyhláška MZE č. 324/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanová náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

 

vyhl_236-2000.pdf (49,9 kB)  vyhláška MZE č. 236/2000 Sb. kterou se mění vyhláška  MZE č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže.

 

vyhl_219-1998.pdf (22,7 kB)  vyhláška MZE č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost lesního odborného hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

 

sb022-99.pdf (242,7 kB) částka 22/1999 sbírky, obsahující vyhlášku MZE č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

 

sb162-01.pdf (1,5 MB) částka 162 z roku 2001, obsahující  vyhlášku MZE č. 433/2001 Sb. kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

 

vyhl_244-2002.pdf (127 kB)  vyhláška MZE č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti

 

vyhl_245-2002.pdf (30,6 kB)  vyhláška MZE č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

 

vyhl_480-2002.pdf (25,2 kB)  vyhláška MZE č. 480/2002 Sb. kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb. o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších  podmínkách provádění lovu

 

vyhl_29-2004.pdf (179,5 kB) vyhláška MZE č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 

vyhl_139-2004.pdf (63,4 kB) vyhláška MZE č. 139/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

 

vyhl_335-2006.pdf (66,4 kB) vyhláška MZE č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti nároku


Nařízení vlády

nar_vlady_147-2008.pdf (57,5 kB)  nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.